Aktualności

9 Wrzesień 2015

Dobór pacjentów do leczenia lekiem GILENYA® (fingolimod)

Lek GILENYA jest przeznaczony do stosowania u dorosłych pacjentów w leczeniu wysoce aktywnej postaci RRMS*. Mimo, że lek może być odpowiedni dla wielu pacjentów, to w dalszej części dokumentu skupimy się na pacjentach, u których lek GILENYA jest przeciwwskazany lub nie jest zalecany.

Rozpoczynanie leczenia

Wszystkich pacjentów podczas rozpoczynania leczenia należy monitorować przez minimum 6 godzin. Poniżej przedstawiono krótkie podsumowanie wymagań związanych z monitorowaniem pacjentów.

Lek jest odpowiedni dla

Dorosłych pacjentów z wysoce aktywną postacią RRMS, którzy nie zareagowali na pełny, właściwy cykl leczenia interferonem-beta lub pacjentów z szybko postępującą, ciężką postacią RRMS.

Przeciwskazania

Rozpoznany zespół niedoboru odporności, pacjenci ze zwiększonym ryzykiem wystąpienia zakażeń oportunistycznych (w tym także osoby przyjmujące leki immunosupresyjne lub pacjenci ze zmniejszeniem odporności w wyniku wcześniejszego leczenia), ciężkie aktywne zakażenia, aktywne przewlekłe zakażenia (np. zapalenie wątroby, gruźlica), rozpoznane czynne choroby nowotworowe (z wyjątkiem pacjentów z rakiem podstawnokomórkowym skóry), ciężkie zaburzenia czynności wątroby (stopnia C wg Child-Pugh) oraz nadwrażliwość na substancję czynną lub na którąkolwiek substancję pomocniczą.

Następujący pacjenci nie powinni być leczeni lekiem GILENYA

  • Pacjentki w ciąży
  • Pacjenci przyjmujący leki antyarytmiczne klasy Ia lub klasy III

Lek nie jest zalecany

Stosowanie leku należy rozważyć wyłącznie po dokonaniu analizy relacji korzyści do ryzyka oraz po konsultacji kardiologicznej

Należy skonsultować się z kardiologiem odnośnie najbardziej odpowiedniego sposobu monitorowania pacjenta po podaniu pierwszej, dawki
Czynniki zwiększające ryzyko bradyarytmiit, istotne wydłużenie odstępu QT, ciężki nieleczony bezdech senny, istotne choroby układu krążenia*, niekontrolowane nadciśnienie tętnicze, choroba naczyń mózgowych lub nawracające omdlenia Zaleca się wydłużone monitorowanie pacjenta przynajmniej do następnego dnia po włączeniu leczenia
Należy skonsultować się z kardiologiem odnośnie zmiany stosowanego leczenia na takie, które nie powoduje zwolnienia rytmu serca
Stosowanie leków beta-adrenolitycznych, antagonistów kanału wapniowego zmniejszających częstość akcji serca§ lub innych substancji, o których wiadomo, że spowalniają akcję sercab Jeśli zmiana stosowanych leków nie jest możliwa, należy wydłużyć okres monitorowania, co najmniej do następnego dnia po włączeniu leku

*RRMS = Nawracająco-ustępująca postać stwardnienia rozsianego. ,Jako czynniki zwiększające ryzyko bradyarytmii traktuje się: blok przedsionkowo-komorowy (AV) drugiego stopnia typu Mobitz li lub wyższego stopnia, zespół chorego węzła zatokowego, blok zatokowo-przedsionkowy, występowanie w wywiadzie objawowej bradykardii.

Jako istotne choroby układu krążenia traktuje się: chorobę niedokrwienną serca (w tym dusznica bolesna i przebyty zawał mięśnia sercowego), zastoinową niewydolność serca, zatrzymanie akcji serca w wywiadzie.

§W tym werapamilu, diltiazemu lub iwabradyny.

::W tym digoksyny, leków antycholinergicznych lub pilokarpiny.

<< powrót
Copyright 2015 by Hubner